Tech­niki i metody nadruku na kub­kach


Wyko­nu­jemy nadruki na kub­kach w sze­ściu róż­nych tech­ni­kach.
Do zdo­bie­nia naszych pro­duk­tów wyko­rzy­stu­jemy sze­reg róż­nych tech­nik deko­ra­cji. Naj­po­pu­lar­niej­sze z nich – Trans­fer Print czyli kal­ko­ma­nia oraz Direct Print czyli nadruk bez­po­średni – wyko­rzy­stują wspólną, naj­bar­dziej znaną metodę wyko­ny­wa­nia nadruku – sito­druk.
Wszyst­kie tech­no­lo­gie cha­rak­te­ry­zują się róż­nymi zale­tami oraz mają nieco inne ogra­ni­cze­nia.


--->  NADRUK BEZPOŚREDNI


Druk bez­po­średni gwa­ran­tuje wysoką trwa­łość nadruku na zmy­wa­nie w zmy­warce (kubki z tym nadru­kiem pod­da­wane są pro­ce­sowi wypa­la­nia w tem­pe­ra­tu­rze ok. 800°C). Dodat­kowo nadruk bez­po­średni wyko­ny­wany jest na nowo­cze­snych maszy­nach pozwa­la­ją­cych na dokład­ność druku do 0,01 mm


Zalety tech­no­lo­gii
• niskie koszty druku
• trwa­łość nadruku na zmy­wa­nie w zmy­warce
• ide­alna dla moty­wów w peł­nych kolo­rach • nadruk w peł­nych kolo­rach bez ele­men­tów rastro­wych


Ogra­ni­cze­nia tech­no­logi
• nadruk jedy­nie na zewnątrz pro­duktu w ramach wyzna­czo­nej powierzchni nadruku
• nadruk do 6 kolo­rów
• mini­malna gru­bość linii: w pozy­ty­wie 0,2 mm, w nega­ty­wie 0,4 mm
• mini­malna wiel­kość pisma: w pozy­ty­wie 7 pkt., w nega­ty­wie 10 pkt.


--->  NADRUK KALKOMANIĄ


Druk kal­ko­ma­nią ofe­ruje dużą powierzch­nię rekla­mową a także moż­li­wość per­so­na­li­za­cji każ­dego kubka, gwa­ran­tuje także trwa­łość nadruku na zmy­wa­nie w zmy­warce.


Zalety tech­no­lo­gii
• duża powierzch­nia rekla­mowa
• moż­liwy efekt zdję­cia i rastrów
• moż­li­wość per­so­na­li­za­cji
• trwa­łość nadruku na zmy­wa­nie w zmy­warce


Ogra­ni­cze­nia tech­no­lo­gii
• mini­malna gru­bość linii: w pozy­ty­wie 0,2 mm, w nega­ty­wie 0,4 mm
• mini­malna wiel­kość pisma: w pozy­ty­wie 7 pkt., w nega­ty­wie 10 pkt.


---> ART. PRINT


To metoda która daje foto­gra­ficzną jakość nadruku jest ide­alna dla niskich nakła­dów, nie­stety kubki nie mogą być zmy­wane w zmy­war­kach. Nadruk jest w jako­ści 300 dpi


Zalety tech­no­lo­gii
• foto­gra­ficzna jakość nadruku
• niskie koszty pro­to­typu
• jaskrawe kolory nadruku
• ide­alna dla niskich nakła­dów


Ogra­ni­cze­nia tech­no­lo­gii
• zmy­wa­nie ręczne
• nadruk jedy­nie na zewnątrz kubka


--->   MAGIC MUG


Kubki zmie­niają kolor pod wpły­wem cie­pła odsła­nia­jąc gra­fikę o foto­gra­ficz­nej jako­ści co daje magiczny efekt rekla­mowy. Mogą być to nadruki robione dla niskich nakła­dów.


Zalety tech­no­lo­gii
• foto­gra­ficzna jakość nadruku
• magiczny efekt prze­kazu rekla­mo­wego
• niskie koszty pro­to­typu
• jaskrawe kolory nadruku
• ide­alna dla niskich nakła­dów


Ogra­ni­cze­nia tech­no­lo­gii
• zmy­wa­nie ręczne
• nadruk jedy­nie na zewnątrz kub


--->   SENSITIVE TOUCH


Tech­nika zna­ko­wa­nia kub­ków ina­czej nazy­wana pia­sko­wa­niem. Daje efekt 3D i jest moż­liwa na dużej powierzchni.


Zalety tech­no­lo­gii
• szla­chetny efekt zdo­bie­nia 3D,
• duża powierzch­nia,
• moż­li­wość bar­wie­nia wypia­sko­wa­nego motywu.


Ogra­ni­cze­nia tech­no­lo­gii
• mini­malna wiel­kość czcionki 12 pkt (Arial lub odpo­wied­nik).
• mini­malna gru­bość linii w pozy­ty­wie 0,8 mm, w nega­ty­wie 1 mm.


--->   GRAWER LASEROWY


Ide­alny pod małe nakłady - od 24 sztuk a jed­no­cze­śnie w niskiej cenie. Zapew­nia wysoką dokład­ność odwzo­ro­wa­nia drob­nych ele­men­tów.


Zalety tech­no­lo­gii
• niskie koszty zdo­bie­nia,
• reali­za­cja już od 24 szt,
• brak kosz­tów dodat­ko­wych,
• wysoka dokład­ność odwzo­ro­wa­nia drob­nych ele­men­tów


Ogra­ni­cze­nia tech­no­lo­gii
• nadruk w jed­nym kolo­rze,
• nadruk jedy­nie na zewnątrz pro­duktu w ramach wyzna­czo­nej powierzchni nadruku,
• mini­malna gru­bość linii: w pozy­ty­wie 0,2 mm, w nega­ty­wie 0,4 mm,
• mini­malna wiel­kość pisma: w pozy­ty­wie 4 pkt., w nega­ty­wie 6 pkt.


---> ZDOBIENIA SPECJALNE


Do zdo­bień spe­cjal­nych należą nadruki w miej­scach nie­ty­po­wych takich jak na uchu, na spo­dzie kubka wewnątrz lub zewnątrz, per­so­na­li­za­cja, nadruk zło­tem, pla­tyną, nadruk trans­pa­rentny i inne.

Kubki reklamowe

Z Twoim nadrukiem!

zobacz nasze realizacje