tel     +48 71 79 22 990

kom +48 888 666 629

Kontakt

 

Promostar Group

Mieroszowska 23 bud.c-2

54-034 Wrocław 

woj. dolnośląskie

Jak wybrać kubek reklamowy dla firmy i jakie informa­cje są istotne do otrzyma­nia wyceny.


Od 12 lat produku­jemy i dostar­czamy kubki reklamowe dla firm z Wrocła­wia oraz całego kraju. Często dostajemy prośbę od klientów o propozy­cję oraz o szybką wycenę kubka reklamo­wego z nadrukiem. Najczę­ściej otrzymy­wane od klienta zapyta­nie nie zawiera wystar­cza­ją­cych informa­cji o tym jakie ma on preferen­cje odnośnie kubka z logo, jak ma on wyglądać i jakie spełniać wymogi itd. itp. Często konieczne jest uzupeł­nie­nie danych o oczeki­wa­niach klienta wobec wyglądu i cech kubka jaki chciałby u nas wyprodu­ko­wać. Oto kilka podsta­wo­wych danych istotnych dla przygo­to­wa­nia wyceny kubków z nadrukiem firmowym, które warto podać od razu przy przesy­ła­nym zapyta­niu-przyspie­szy to bardzo otrzyma­nie przez Państwa jak najlep­szej oferty dopaso­wa­nej albo do budżetu albo do oczeki­wań na kubki z indywi­du­al­nym zadrukiem reklamo­wym.


Zanim wyślesz zapyta­nie o wycenę kubka z logo lub kubka z nadrukiem reklamo­wym odpowiedz sobie na pytania – jaką ilość kubków z logo musisz zamówić? -czy kubek ma mieć dużą pojemność czy też taką jak pojemność szklanki? – jaki kolor ma mieć Twój kubek? – jaki będzie nadruk na kubku -w ilu kolorach? najlepiej prześlij wraz zapyta­niem o kubki reklamowe grafikę jaką na nich mamy dla Ciebie wydruko­wać. Nadruk na kubkach reklamo­wych może być wykonany w kolorach Pantone lub z CMYKA ale ocenimy to dopiero po otrzyma­niu Twojej grafiki w krzywych. Zastanów się jak kubek ma być zadruko­wany – w jakich miejscach? na kubkach jest aż osiem miejsc, na które możemy nadruko­wać Twoją grafikę reklamową lub logo czy stronę www!

 

Zatem czy nadruk na kubku ma być z jednej strony kubka, z dwóch stron kubka a może naokoło kubka? Nie ograni­czaj się tylko do tych miejsc-świetnie prezen­tują się kubki z nadrukiem w miejscach niesza­blo­no­wych takich jak nadruk wewnątrz kubka, na uchu kubka lub na dnie kubka. Pomyśl, czy kubki chcesz zamówić w opakowa­niu zbiorczym czy raczej chcesz je wręczać w indywi­du­al­nym opakowa­niu? jeśli kubek ma być zapako­wany w indywi­du­alny kartonik to czy pudełko ma być z tektury -białej czy koloro­wej a może Twój budżet pozwoli na zapako­wa­nie ich w kartonik z indywi­du­al­nym nadrukiem, który będzie nawiązy­wał do grafiki na Twoim kubku reklamo­wym?


Prezen­tu­jemy szybki przewod­nik, który pozwoli przygo­to­wać Tobie odpowie­dzi na pytania istotne przy wysłaniu do nas zapyta­nia o wycenę kubków z nadrukiem reklamo­wym, kubków z Twoim firmowym logo.


Jakie mamy kolory kubków reklamo­wych dla Twojej firmy?


Dbając o to by klienci mieli jak najwięk­szy wybór kubków, co roku rozsze­rzamy gamę kolory­styczną różnych modeli kubków do znakowa­nia. Są one dostępne nie tylko w różnych kolorach, tych najczę­ściej poszuki­wa­nych ale także aby nie ograni­czać klientów pojawiła się technika barwie­nia kubka na dowolny kolor.


Najpopu­lar­niej­sze kolory kubków dostępne od ręki to:
-kubek reklamowy niebie­ski

-kubek reklamowy czerwony

-kubek reklamowy żółty

-kubek reklamowy zielony

-kubek reklamowy czarny

-kubek reklamowy pomarań­czowy


Jak możemy zabarwić kubek reklamowy aby miał kolor jakiego potrze­bu­jesz?


Oferta kolory­styczna kubków jakie mamy na magazy­nie nie ograni­cza Twoich wyborów. Od kilku lat stosujemy technikę barwie­nia natrysko­wego naszych kubków nadając im kolory oczeki­wane przez klientów.

 

Technika ta jest możliwa na 80% naszych kubków reklamo­wych i możliwa jest do zabarwie­nia kubka na wybrany kolor tak z zewnątrz jak wewnątrz oraz tylko na wybranych elemen­tach kubka-np. możemy zabarwić na wybrany kolor tylko uchwyt kubka
W tej technice mamy możliwość wybarwie­nia kubków reklamo­wych na jeden z 15 kolorów Pantone lub- dla niektó­rych modeli kubków -na zewnątrz kubka możliwe jest barwie­nie go na dowolny kolor Pantone. Barwiony tak kubek można następ­nie zadruko­wać grafiką reklamową lub logiem.
W ostatnim roku dodali­śmy do standar­do­wych kolorów Pantone, którymi barwimy kubki-także nowość -kolory neonowe oraz metaliczne i lustrzane. Jest to odpowiedź na potrzeby klientów, którzy chcą aby ich kubki firmowe zaskaki­wały tych, których nimi obdarują.


Jakie duże są produko­wane przez nas kubki reklamowe?


Najpopu­lar­niej­sze kubki są wielko­ści szklanki i trochę większe- pojemność 250-300 ml. Dla mężczyzn wybierane są kubki o większej pojemno­ści 350-450 ml ale spotykamy zapyta­nia o jeszcze większe kubki. Warto zwrócić uwagę, że im większy kubek tym większa jest powierzch­nia jaką mamy pod nadruk ale także większa jest jego waga. Ma to znacze­nie szczegól­nie wtedy, gdy obdaro­wane kubkami maja zostać kobiety. Pół litrowy kubek zalany napojem to już prawie kilogra­mowy ciężar😊
Do podawa­nia kawy klienci chętnie zakupują filiżanki ze spodkami, cieszą się one niezmienną popular­no­ścią jako część zastawy w firmach. Jest elegancko podjąć kontra­henta czy klienta w filiżan­kach z firmowym logo. Do podawa­nia kawy espresso popularne w ostatnich latach stały się małe kubki bez uchwytu lub filiżanki z małą pojemno­ścią.


Z czego będzie wykonany kubek z logo Twojej firmy?


Nasze kubki reklamowe wyprodu­ko­wane są z następu­ją­cych materia­łów: porcelitu, ceramiki i porcelany.
W ofercie mamy także kolekcje kubków reklamo­wych z porcelany NEW BONE CHINA. Kubki i filiżanki wykonane z New Bone China cechują się wysoką jakością wykona­nia oraz eksklu­zyw­nym charak­te­rem. Są cienko­ścienne przez to lżejsze o kolorze kremowo-białym. Dlatego produkty te skiero­wane są do najbar­dziej wymaga­ją­cych klientów. Kubki termiczne -to już inny temat.


W jakim miejscu na kubku możemy­ zro­bić Twój nadruk reklamowy?


Każdy kubek w zależno­ści od swojego kształtu i obłości ścianek posiada ściśle określone miejsce w którym można robić na nim nadruk. Czy Państwa nadruk ma być z jednej strony kubka, z dwóch jego stron czy naokoło to istotna część informa­cji jakich Ciebie oczeku­jemy jednak konieczne jest zweryfi­ko­wa­nie Twoich oczeki­wań w stosunku do możliwo­ści produk­cyj­nych na danym modelu kubka. Po wyborze miejsca nadruku na kubku ważną dla nas informa­cją jest grafika jak ma być nadruko­wana na kubku. Najpro­ściej jest dosłać projekt na kubek w krzywych (cdr,eps,ai) a nasz dział graficzny już sam ustali technikę nadruku najlep­szą dla Państwa projektu i ustali z ilu kolorów jest zrobiony Państwa projekt na kubek. Chyba, że jest na tyle prosty że można od razu określić ile kolorów będzie zawierał nadruk na kubku.

 

Kubki reklamowe z logo oraz kubki reklamowe z nadrukiem reklamo­wym dostar­czamy klientom we Wrocła­wiu oraz firmom w całym kraju.


Zapraszamy do współpracy!