Jak wybrać kubek rekla­mowy i jakie infor­ma­cje są istotne dla jego wyceny.


Często dosta­jemy prośbę od klien­tów o pro­po­zy­cję oraz o szybką wycenę kubka z nadru­kiem.
Naj­czę­ściej otrzy­my­wane od klienta dane nie wystar­czają aby od razu przy­go­to­wać ofertę i wycenę kubka z nadru­kiem. Często konieczne jest uzu­peł­nie­nie danych o ocze­ki­wa­niach klienta wobec wyglądu i cech kubka jaki chciałby uzy­skać.
Oto kilka pod­sta­wo­wych danych istot­nych dla przy­go­to­wa­nia kubków z nadru­kiem fir­mo­wym, które warto podać od razu przy prze­sy­ła­nym zapy­ta­niu-przy­spie­szy to bardzo otrzy­ma­nie przez Pań­stwa jak naj­lep­szej oferty dopa­so­wa­nej do Pań­stwa ocze­ki­wań.


1/ Jaki ma być kolor kubka ide­alny pod logo i reklamę firmy?


Dbając o to by klienci mieli jak najwięk­szy wybór kubków, co roku roz­sze­rzamy gamę kolo­ry­styczną róż­nych modeli kubków do zna­ko­wa­nia. Są one dostępne nie tylko w róż­nych kolo­rach, naj­czę­ściej poszu­ki­wa­nych ale także aby nie ogra­ni­czać klien­tów poja­wiła się tech­nika bar­wie­nia kubka na dowolny kolor. Tech­nika ta jest moż­liwa do nadruku kubka na wybrany kolor tak z zewnątrz jak wewnątrz.


Naj­po­pu­lar­niej­sze kolory kubków dostępne od ręki to:
kubek nie­bie­ski
kubek czer­wony
kubek zółty
kubek zie­lony
kubek czarny
kubek poma­rań­czowy


2/ Jak duży ma być kubek -jaka ma być jego pojem­ność?


Naj­po­pu­lar­niej­sze kubki są wiel­ko­ści szklanki i trochę więk­sze- pojem­ność 250-300 ml. Dla męż­czyzn wybie­rane są kubki o więk­szej pojem­no­ści 350-450 ml ale spo­ty­kamy zapy­ta­nia o jesz­cze więk­sze kubki.
Warto zwró­cić uwagę, że im więk­szy kubek tym więk­sza jego waga.


3/ Z czego ma być wyko­nany kubek pod logo Twojej firmy?


Kubki pro­du­ko­wane są z mate­ria­łów: cera­miki i por­ce­lany. W ofer­cie mamy także kolek­cje z por­ce­lany NEW BONE CHINA.
Kubki i fili­żanki wyko­nane z New Bone China cechują się wysoką jako­ścią wyko­na­nia oraz eks­klu­zyw­nym cha­rak­te­rem. Są cien­ko­ścienne przez to lżej­sze o kolo­rze kre­mowo-białym. Dla­tego pro­dukty te skie­ro­wane są do naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tów.
Kubki ter­miczne -to już inny i prost­szy temat omó­wimy go w następ­nym wpisie.


4/Jaki ma być nadruk i w jakim miej­scu na kubku?


Każdy kubek w zależ­no­ści od swo­jego kształtu i obło­ści ścia­nek posiada ściśle okre­ślone miej­sce w którym można robić na nim nadruk. Czy Pań­stwa nadruk ma być z jednej strony kubka, z dwóch jego stron czy naokoło?
Więk­szość kubków ma moż­li­wość zadru­ko­wa­nia ich w miej­scach nie­ty­po­wych takich jak np. na uchu, wewnątrz kubka lub na dnie wewnątrz.
Po wybo­rze miej­sca nadruku na kubku ważną infor­ma­cją jest gra­fika jak ma być nadru­ko­wana na kubku. Naj­pro­ściej jest dosłać pro­jekt w krzy­wych a nasz dział gra­ficzny już sam ustali tech­nikę nadruku naj­lep­szą dla Pań­stwa pro­jektu i ustali z ilu kolo­rów jest zro­biony Pań­stwa pro­jekt chyba, że jest na tyle prosty że można od razu okre­śli ile kolo­rów nadruku będzie robio­nych.


Więcej o tech­nikach zna­ko­wa­nia kubków -TU 

Kontakt

 

Promostar Group

Mieroszowska 23 bud.c-2

54-034 Wrocław 

kom +48 888 666 629

tel     +48 71 79 22 990

email biuro(at)e-kubki.info

Kubki reklamowe

Z Twoim nadrukiem!

zobacz nasze realizacje